Tours

7 days / 6 nights

Best of Belarus

Minsk | Dudutki | Nesvizh | Brest | Belovezhskaya Puscha | Kossovo | Ruzhany | Grodno | Mir

8 days / 7 nights

Highlights of Belarus

Minsk | Vitebsk | Polotsk | Belarusian village | Grodno | Ruzhany | Brest | Belovezhskaya Puscha | Nesvizh | Mir | Dudutki

10 days / 9 nights

Discover Belarus

Minsk | Khatyn | Vitebsk | Belarusian Farmstead | Polotsk | Mir | Brest | Belovezhskaya puscha | Nesvizh