Tours

8 days / 7 nights

Highlights of Belarus

Minsk | Vitebsk | Polotsk | Belarusian village | Grodno | Ruzhany | Brest | Belovezhskaya Puscha | Nesvizh | Mir | Dudutki

9 days / 8 nights

Discover Belarus

Minsk | Khatyn | Vitebsk | Belarusian Farmstead | Polotsk | Mir | Brest | Belovezhskaya puscha | Nesvizh

6 days / 5 nights

Road to Slavanski Bazzar

Minsk | Khatyn | Berezinsky Biosphere Reserve | Vitebsk | Polotsk | Belarusian farmstead

6 days / 5 nights

Recalling Napoleonic War

Minsk | Borisov | Studenka | Brili | Zembin | Bivouaс 1812 | Krupki | Bobr | Orsha | Vitebsk | Khatyn